حبيب اله ضياء الديني
معاون بهره برداري
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حامد مددي
مدير ذوب سرچشمه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

امين اسماعيل زاده
مدير پالايشگاه و ريخته گريها
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

محمدرضا ديانتي
مدير معدن سرچشمه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

علي ناصري
مدير ليچينگ و بيوليچينگ
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

غلامرضا لنگري زاده
مدير تغليظ سرچشمه
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

محمد حسين شاه رحماني
مجري معدن دره ذار
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسين ابراهيمي نسب
مجري طراحي معدن
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حميدرضا نژادغلامعلي
مدير كارخانجات اسيد و اكسيژن
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>
چند رسانه ای

شرکت های مرتبط