حميد رضا اخلاقي يزدي نژاد
معاون مالي مس منطقه كرمان
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

محمد علی جباری
مدير حسابداري صنعتي
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

محمد علی جباری
مدير امور مالي
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

حسن مومني
مجري ساماندهي اقلام كم گردش
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

نجف شيخي
مدير امور انبارها و سفارشات
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
سال 1397 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط