مجتبي محمدابراهيمي
معاون پشتيباني
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

اصغر صالحي
مدير امور مالي
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

داريوش ضيايي پور
مدير بهداشت و درمان
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

عباس زارع بني اسدي
مدير انبارها و سفارشات
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

پيمان ابروان
مدير امور آموزش و تجهيز نيروي انساني
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

محمد روديني
مدير منابع انساني
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

كاظم حسيني نژاد
مدير نظارت بر پيمانكاران
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>
چند رسانه ای

شرکت های مرتبط