رضا ابراهيمی
مدير امور تغليظ شهربابک
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

عليرضا معصومي
مدير امور معادن ميدوك و چاه مسي
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

علي مهدوي
مدير امور ليچينگ ميدوك
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>

داور هاشم نيا شهربابكي
مجري اصلاحات ميدوك
 شنبه ١٩ تير ١٣٩٥ادامه >>
چند رسانه ای

شرکت های مرتبط