کد خبر: 93/ ٢٠:٤٣ - سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 93
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مجدد مناقصه شماره 2199109
موضوع: انجام كليه عمليات عمومي ابلاغي در رشته‌هاي ابنيه، تاسيسات مكانيكي و برقي در مجتمع مس سرچشمه
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

کارهاي ابلاغي در محدوده اثر و حوزه مسئوليت مجتمع مس سرچشمه واقع خواهند شد و ممکن است شامل مطالعات و انجام طراحي، انجام تعميرات و بازسازي، احداث و ايجاد مستحدثات جديد، نظافت و جابجايي اقلام و ... بشود. کارهاي واگذار شده و ابلاغي به پيمانکار در 4 گروه دسته بندي مي شوند:

1- کارهاي با مصالح با پرداخت فهرست بهايي: عمده تعهد پيمانکار وفق اين شرح خدمات در محدوده اجراي با مصالح با مبناي پرداخت فهرست بها خواهد بود و ضرايب فصلي قرارداد نقل از پيشنهاد قيمت پيمانکار و رقوم نهايي شده آن در قرارداد در محاسبه حق الزحمه اين صور کاري اعمال مي شود. کليه احجام و مقادير مذکور در جداول آحاد بهاي قرارداد تقريبي بوده و پيمانکار در صورت ابلاغ کار يا کارهايي خارج از مقادير يا حتي رديف هاي ذکر شده، موظف به انجام آن خواهد بود و مبالغ حق الزحمه ايشان بر اساس فهارس بهاي مبناي قرارداد با ضرايب فصلي پيش بيني شده در قرارداد پرداخت مي شود.

2- کارهاي دستمزدي و بدون مصالح با پرداخت فهرست بهايي:اين نوع کارها به هنگام ابلاغ به پيمانکار در اين دسته اعلام مي شوند و مبناي پرداخت حق الزحمه آنها، آناليز بها و رديف هاي فهرست با حذف مبالغ مربوط به تامين مصالح و با اعمال ضرايب فصول مذکور در قرارداد خواهد بود، مبالغ کارهاي اين گروه از 25% مبلغ اوليه قرارداد نمي تواند بيشتر شود.

3- کارهاي دستمزدي بدون مصالح با پرداخت نفر- ساعتي: اين گروه کارها به هنگام ابلاغ به پيمانکار در اين دسته اعلام خواهند شد و جمعا از 25% مبلغ اوليه قرارداد نمي تواند بيشتر باشند. شيوه پرداخت حق الزحمه اين دسته کارها نفر- ساعت متخصصين يا کارگران بکار گرفته شده در آن صورت کاري بر اساس نرخ عوامل منضم به قرارداد خواهد بود. اما با اين توضيح که تعداد نفر- ساعت پيش از انجام کار توسط نمايندگان کارفرما، مدير طرح و مشاور تعيين و از قبل مشخص شده و بدون تغيير مبناي پرداخت حق الزحمه قرار خواهد گرفت.

4- کارهاي طراحي و مطالعاتي:اين کارها که جمعا 25% مبلغ اوليه مي توانند باشند در صورت ابلاغ بوسيله پيمانکار انجام مي شوند. صلاحيت افراد تيم طراحي توسط مشاور و مدير طرح و نهايتا" کارفرما مي بايست به تائيد برسد و قبل از انجام طراحي، نفر- ساعت مبناي پرداخت انجام اين خدمت توسط نمايندگان کارفرما، مشاور و مدير طرح تعيين و ابلاغ شده و اساس تهيه صورت وضعيت اين بخش و پرداخت آن قرار خواهد گرفت. نرخ عوامل مربوط به اين بخش، آخرين بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در خدمات مشاور- نظارت مقيم کارگاهي و بدون هيچگونه ضريب بخشنامه‌اي خواهد بود و تنها حقوق پايه از اين بخشنامه با ضريب پيشنهادي پيمانکار در اين بخش مبناي محاسبه صورت وضعيت خواهد بود.

ب ـ  مدت اجرا : 12 ماه شمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:  50كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان كرمان.

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

 

 

و-  شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل سه تجربه موفق در پروژه هاي ساختماني، تاسيساتي و برقي و ارائه رضايت نامه از کارفرمايان مربوطه (نام و شماره تلفن کارفرما الزامي است) و يا دارا بودن حداقل 3 تجربه موفق در خصوص اجراي کارهاي مشابه آن.

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6- دارا بودن صلاحيت پيمانکاري و داشتن حداقل رتبه 5 پيمانكاري مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور و داشتن ظرفيت خالي براي پذيرش کار (مهم).

7- دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم) .

8-دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 2.500.000.000 ريال (دو ميليارد و پانصد ميليون ريال) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و رزومه آن شرکت که شامل فهرست کليه قراردادهاي قبلي و جاري آن شرکت باشد و بطور خلاصه شامل موارد (موضوع پروژه، مبلغ اوليه پيمان، مدت پيمان، شماره قرارداد، تاريخ ابلاغ قرارداد، صورتجلسات تحويل، نام کارفرما، محل اجراي پروژه و ...) باشد.  (موضوع بند 3 - و).

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار (گردش مالي و صورت وضعيت هاي حسابرسي شده، اظهارنامه مالياتي، ترازنامه، مفاصا حساب مالياتي و بيمه) مربوط به 5 سال اخير.

- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

- تصوير رتبه 5 پيمانكاري مرتبط سازمان برنامه و بودجه كشور(مهم) .

- تصويرگواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- تصوير ساختار تشکيلات، نيروي انساني متخصص و سوابق مربوطه (مدارک تحصيلي و رزومه نفرات کليدي و متخصص الزامي است)

- تصوير ليست بيمه کارکنان آن شرکت (دو سال اخير)

- تصوير HSE PLANبه همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

توضيح:ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند..

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303405 (034) تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: